นิทานไม้กางเขนกับพุทธะ

วันนี้วันศุกร์ มาฟังนิทานที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับ

แม่ชีฝรั่งท่านหนึ่งถามท่านพุทธทาส

“ศาสนาพุทธสอนอะไร”?

ท่านพุทธทาสจึงตอบไปว่า

“ก็สอนอย่างเดียวกับที่ศาสนาคริสต์สอน”

“อย่างไรหรือ”

“พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ‘กฎ’ ซึ่งหมายถึงกฎธรรมชาติ หรือ ‘ธรรม’ นั่นเอง ส่วนทางคริสต์ก็มีสิ่งสูงสุดที่เรียกว่า God ซึ่งบางทีสิ่งนี้อาจคือสิ่งเดียวกัน เพราะแม้แต่การเปล่งเสียงออกมาก็ยังคล้ายกัน”

แล้วท่านพุทธทาสก็พูดต่อว่า

“สิ่งที่แม่ชีคล้องคออยู่ก็คือสิ่งเดียวกับที่พระพุทธศาสนาสอน คือการละตัวตน การฆ่าความรู้สึกแห่งตัวกูของกู ลองสังเกตรูปไม้กางเขนดูสิ ไม้กางเขนนั้นคือรูปตัวไอในภาษาอังกฤษ อันหมายถึงตัวกู ได้ถูกขีดขวางทิ้ง คล้ายจะให้นึกถึงการละทิ้งความยึดถือแห่งตัวตน”


ขอบคุณนิทานจากหนังสือ คุยกับประภาส ของพี่ประภาส ชลศรานนท์ (ผมปรับเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเล่าในรูปแบบนิทานนะครับ)